www.medservis.az / Qiymətlər

 

Qiymətlər


Laboratoriya

Poliklinika

Hemodializ

 

       
 

 

K l i n i k i   m ü a y i n ə l ə r

Qiymət

1

Qanın ümumi analizi: ("SYSMEX XT - 2000i" YAPONYA)

HGB, WBC, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDWCV, PLT, P-LCR, PCT, MPV, PDW, WBC NE, MO, LY, EO,

15 , 00

2

BA, RET, IRF, LFR, MFR, HFR, ECS, ("SYSMEX XT - 2000i" YAPONYA) Qanın ümumi analizi:

HGB, WBC, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDWCV, PLT, P-LCR, PCT, MPV, PDW, WBC NE, MO, LY, EO, BA, RET, IRF, LFR, MFR, HFR, itd ECS və qan yaxmasının mikroskopiyası  (leykoformula) (blast hüceyrələr, promielositlər, mielositlər, metamielositlər, çubuqnüvəli, seqmentnüvəli, eozinofil, bazofil, limfosit, monosit)

16 , 00

3

Qan yaxmasının mikroskopiyası  (leykoformula-blast hüceyrələr, promielositlər, mielositlər, metamielositlər, çubuqnüvəli, seqmentnüvəli, eozinofil, bazofil, limfosit, monosit)

6 , 00

4

Hemoqlobin, Leykosit, EÇS  (eritrositlərin çökmə sürəti)

12 , 00

5

Retikulositlər

12 , 00

6

Trombositlər

8 , 00

7

Hemoqlobin

6 , 00

8

Leykosit

7 , 00

9

EÇS  (eritrositlərin çökmə sürəti)

6 , 00

10

Sidiyin ümumi analizi: "Aution "  Eleven - sidik analizatoru,

-40-20, Yaponiya ARKRAY - son model. Sidiyin fiziki xassələri (miqdarı, rəngi, şəffaflığı, xüsusi çəkisi), sidiyin biokimyası (şəkər, zülal, bilirubin, urobilinogen, PH, qan, ketonlar, nitritlər), sidiyin mikroskopiyası (leykositlər, epiteli, eritrositlər-dəyişilmiş,

10 , 00

11

dəyişilməmiş; silindrlər-hialin, danəli, eritrositar, mumvari, Sidiyin iki stəkan sınağı

15 , 00

12

Sidiyin üç stəkan sınağı

17 , 00

13

Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi

10 , 00

14

Zimnitski sınağı

10 , 00

15

Nəcisin ümumi analizi (qurd yumurtalarının təyini ilə)

10 , 00

16

Nəcisdə gizli qanın təyini (İmmunoxromatoqrafiya üsulu)

12 , 00

17

Perianal sırıntı (Enterobius vermicularis təyini)                                  

6 , 00

18

Lyambliya (Giardia lamblia) nəcisdə (xpress-test)                            

25 , 00

19

Nəcisdə yodofloranın təyini

5 , 00

20

Bəlğəmin ümumi analizi

10 , 00

21

Vərəm mikrobakteriyaların təyini: bəlğəmdə, sidikdə, urogential yaxmada, likvorda, plevral və digər fiziol. mayelərdə

15 , 00

22

 - yaxmada (götürülməsi ilə) 

21 , 00

23

Onurğa beyin mayesinin müayinəsi

18 , 00

24

Spermoqramma (Vitalit, Pellet, retrograd eyakulyasiya testi)

15 , 00

26

Prostat şirəsinin müayinəsi

10 , 00

27

*prostat şirəsinin götürülməsi

8 , 00

28

Urogenital yaxmanın mikroskopiyası (kişi, qadın)

10 , 00

29

*Yaxma üçün materialın götürülməsi (kişi, qadın)

6 , 00

30

Nativ yaxmanın mikroskopiyası

10 , 00

31

*Nativ yaxmanın götürülməsi

6 , 00

32

"Qıjı" simptomunun təyini

10 , 00

33

*Yaxma üçün materialın götürülməsi

6 , 00

34

Şuvarski sınağı

10 , 00

35

*Yaxma üçün materialın götürülməsi

6 , 00

36

Kursrok Miller sınağı (immunoloji uyğunluq)

10 , 00

37

*Yaxma üçün materialın götürülməsi

6 , 00

38

Epidermomikozalar (dərinin, dırnağın və tüklərin patogen göbələklərə qarşı müayinəsi)

10 , 00

39

Göz möhtəviyyatında Demodeksin təyini

10 , 00

40

Qan qrupu və rezus-faktor

7 , 00

41

Qan qrupu uyğunluğunun təyini (Minor)

5 , 00

42

Qan qrupu uyğunluğunun təyini (Cross Match)

12 , 00

43

Kumbs reaksiyası

15 , 00

44

ABO - konflikt (ABO sistemi üzrə fizioloji anticisimlərin təyini)

14 , 00

45

PAPP-A- ikili test (hamiləliyin 10-13 həftə arasında dölün qüsurluinkişafı haqqında məlumat verən test)                                                

80 , 00

46

PRİSKA üçlü test (hamiləliyin 14-22 həftə arasında dölün qüsurlu inkişafı haqqında məlumat verən test)

84 , 00

47

Şəxsiyyət vərəqəsi üçün tibbi arayış (boy, gözün rənqi, qan qrupu, rezus-faktor)

12 , 00

 

HB-EXPRESS TEST                                                                          

5 , 00

48

Kalprotektin, laktoferrin-nəcisdə təyini

40 , 00

 M i k r o b i o l o j i    m ü a y i n ə l ə r

 

[]

 

1

Sidiyin əkilməsi (24 saat ərzində cavab verilir) Liofilchem

sistemi, İtaliya                                                                               

35 , 00

2

Vaqinal və uretral yaxmanın əkilməsi (24 saat ərzində cavab verilir)

Liofilchem sistemi, İtaliya                                                                

35 , 00

3

*Yaxma üçün materialın götürülməsi

6 , 00

4

Nəcisin əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)

40 , 00

5

Nəcisin disbakterioza görə müayinəsi     

40 , 00

6

Sidiyin əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik) Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25

40 , 00

7

antibiotik)

40 , 00

8

Udlaqdan əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)

40 , 00

9

Qırtlaqdan əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)

40 , 00

10

Bəlğəmin əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)

40 , 00

11

Bronxoalveolyar lavaj və ya bronxların yuyuntu sularının əkilməsi +

antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik) Burun boşluğundan əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25

40 , 00

12

antibiotik)

40 , 00

13

Yara və sızanaqlardan əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)

40 , 00

14

Göz möhtəviyyatından əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)

40 , 00

15

Konyuktivadan yaxmanın əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)

40 , 00

16

Neisseria gonorrhoeae əkilmədə

40 , 00

17

*materialın götürülməsi

6 , 00

18

Qadın urogenital traktından əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)

40 , 00

19

*materialın götürülməsi

6 , 00

20

Servikal selikdən əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)

40 , 00

21

*materialın götürülməsi

6 , 00

22

Kişi urogenital traktından yaxmanın əkilməsi + antibiotiklərə

40 , 00

23

*materialın götürülməsi Prostat vəzi şirəsinin əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25

6 , 00

24

antibiotik)

40 , 00

25

*prostat şirəsinin götürülməsi

8 , 00

26

Ana südünün əkilməsi

40 , 00

27

Qanın əkilməsi

40 , 00

K o a q u l o q r a m m a 

[]

(   Avtomat fotometriya üsulu - "HUMACLOT-DUO" GERMANY )

1

Laxtalanma vaxtı (Lee-White, Suxarev, Moravits üsulları)

5 , 00

2

Qanaxma vaxtı

4 , 00

3

Trombin vaxtı

8 , 00

4

Anti-Trombin III

6 , 00

5

Protrombin indeksi və protrombin vaxtı

8 , 00

6

Fibrinogen

10 , 00

7

Aktivləşmiş parsial tromboplastin vaxtı (APTT)

10 , 00

8

INR (International Normalised Ratio) Beynəlxalq Normalizə

Nisbəti

9 , 00

9

Fibrinmonomerlərin həll olan kompleksləri (FMHK)

5 , 00

10

D-Dimer                                                                                              

27 , 00

 

 

 

A n e m i y a   t e s t l ə r i 

[]

 

 

 

 

1

IBC zərdabın ümumi dəmir bağlayıcı qabiliyyəti                       

12 , 00

2

Fe dəmir

10 , 00

3

UİBC zərdabın latent dəmir bağlayıcı qabiliyyəti                       

12 , 00

4

Hb hemoqlobin

6 , 00

5

Hb-Ht-RBC hemoqlobin, hemtokrit, eritrositlərin miqdarı

12 , 00

6

Ferritin ("IMMULITE 1000" Siemens)

20 , 00

7

Transferrin

24 , 00

8

Eritropoetin                                                                                  

22 , 00

9

Transferrinin saturasiyası

10 , 00

10

Vitamin B12                                                                       

17 , 00

11

Fol turşusu                                                                           

21 , 00

 

 

                                                                      

 

 

B i o k i m y ə v i    t e s t l ə r

 

   []

VITROS 350 Chemistry systems (quru kimiya üsulu) Johnson

& Johnson Ortho Clinical Diagnostics ABŞ

 

1

Ümumi zülal

6 , 00

2

Albumin

6 , 00

3

Zülal fraksiyaları (ümumi zülal, albumin, qlobulin, /Q)

12 , 00

4

Sutkalıq sidikdə zülal

7 , 00

5

Mikroalbumin (sidikdə)                                                               

10 , 00

6

Albumin /Kreatinin nisbəti birdəfəlik sidikdə (cavabda kreatinin və mikroalbuminin göstərilir)

18 , 00

7

Ümumi bilirubin

7 , 00

8

Birləşmiş bilirubin

7 , 00

9

Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst)

14 , 00

10

Bilirubin sidikdə

7 , 00

11

Urobilinogen sidikdə

7 , 00

12

Aspartataminotransferaza (S)

8 , 00

13

Alaninaminotransferaza (L)

8 , 00

14

Qammaqlutamiltransferaza (QQ)

9 , 00

15

Laktatdehidrogenaza (LDH)

7 , 00

16

Timol sınağı

5 , 00

17

Qələvi fosfataza

8 , 00

21

Qlükoza ekspress-test (kapilyar qanda)

6 , 00

22

Qlükoza (vennoz qanda)

7 , 00

23

HbA1c - qlikohemoqlobin venoz qandan (Nycocard reader II)           HbA1c - qlikohemoqlobin kapilyar qandan (Nycocard reader II) 

27 , 00

24

express test (cavab 10 dəqiqəyə hazır olur)                                         

27 , 00

25

Qlükoza tolerant testi (Şəkər yüklənməsi)

18 , 00

26

Qlükoza və ketonlar sidikdə

10 , 00

27

Kreatinin qanda

8 , 00

28

Kreatinin sidikdə

8 , 00

29

Kreatinin klirensi (Reberq-Tareyev sınağı)

18 , 00

30

Kreatinin klirensi (MDRD, Kokroft-Gault, Reberg-Tareyev, Shvarz-

45 , 00

31

Sidik cövhəri qanda və qalıq azot

7 , 00

32

Sidik cövhəri sidikdə

7 , 00

33

Sidik turşusu qanda

7 , 00

34

Sidik turşusu sidikdə

6 , 00

35

Ümumi lipidlər

17 , 00

36

Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlərin xolesterini (HDL)

9 , 00

37

Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin xolesterini (LDL)

17 , 00

38

Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin xolesterini (VLDL)

9 , 00

39

Aterogenlik indeksi

15 , 00

40

Ümumi xolesterin

9 , 00

41

riqliseridlər

9 , 00

42

Kreatinfosfokinaza (C) (ümumi)

9 , 00

43

Amilaza

10 , 00

44

Diastaza sidikdə

10 , 00

45

Pankreatik amilaza

10 , 00

46

Lipaza

12 , 00

47

Na, K, Cl qanda (EasyLyte-USA) (ion selektiv üsulu)

15 , 00

48

Na, K, Cl zərdabda, plazmada (EasyLyte-USA) (ion selektiv üsulu)

15 , 00

49

Na, K, Cl sutkalıq sidikdə (EasyLyte-USA) (ion selektiv üsulu)

15 , 00

50

Kalium (K)

8 , 00

51

Kalsium (C)

9 , 00

52

Natrium

8 , 00

53

Cl (Xlor)

8 , 00

54

Sutkalıq sidikdə kalsiumun (C) təyini

9 , 00

55

2+                            

İonizə olunmuş C

11 , 00

56

Maqnezium qanda (g)

7 , 00

57

Maqnezium sidikdə (Mg)

7 , 00

58

Sink (Zn)

15 , 00

59

is (Cu)

36 , 00

60

Fosfor (P)

6 , 00

61

Dəmir (F)

9 , 00

62

Transferrin

24 , 00

63

C - reaktiv zülal (miqdari təyini)(VİTROS)

11 , 00

64

Antistreptolizin - (lateks - aqqlütinasiya üsulu)

6 , 00

65

C - reaktiv zülal (lateks - aqqlütinasiya üsulu)

6 , 00

66

Revmatoid faktor (lateks - aqqlütinasiya üsulu)

6 , 00

 

D i a b e t   t e s t l ə r i 

   

   []

1

İnsulin

22 , 00

2

C - peptid qanda

25 , 00

3

C - peptid sidikdə

25 , 00

4

HbA1c qlikohemoqlobin venoz qandan (Nycocard reader II)          

25 , 00

5

Qlükoza tolerant testi (Şəkər yüklənməsi)

15 , 00

6

HbA1c qlikohemoqlobin (kapilyar qandan-express test cavab 10

27 , 00

 

      

 

 

H o r m o n   t e s t l ə r i

 

   [] 

 

 

 

1

TSH tireostimullaşdırıcı hormon

15 , 00

2

Total T3 triyodtironin ("IMMULITE 1000" Siemens)

20 , 00

3

Free 3 sərbəst triyodtironin

15 , 00

4

Total T4 tiroksin  ("IMMULITE 1000" Siemens)

20 , 00

5

Free 4 sərbəst tiroksin

15 , 00

6

Anti -TG Ab tireoqlobulinə qarşı anticisimlər  

24 , 00

7

Anti -TPO Ab tiroid peroksidazaya qarşı anticisimlər

24 , 00

8

Tireoqlobulin

20 , 00

12

FSH follikulstimullaşdırıcı hormon ("IMMULITE 1000" Siemens)

16 , 00

14

LH lüteinləşdirici hormon ("IMMULITE 1000" Siemens)

20 , 00

15

2 estradiol

16 , 00

16

Unconjugated striol (E3) sərbəst estriol

18 , 00

18

Total Testosteron ümumi testosteron

20 , 00

19

Free Testosteron sərbəst testosteron  (ELİSA)                                 

24 , 00

20

Proqesteron

20 , 00

21

Prolaktin

20 , 00

22

HCG xorionik qonadotropin qanda

18 , 00

23

HCG xorionik qonadotropin sidikdə

18 , 00

24

Free beta HCG   sərbəst beta xorionik qonadotropin qanda

20 , 00

25

PAPP-A- zülal

20 , 00

26

AMH-Anti Müller Hormonu 

55 , 00

27

ACTH adrenokortikotrop hormon

28 , 00

29

Kortizol

20 , 00

30

DHEA-SO4 dehidroepiandrosteronsulfat

18 , 00

31

17 - OHP 17 - hidroksiproqesteron (LİSA)

16 , 00

32

HGH somatotrop hormon

15 , 00

33

Kalsitonin

27 , 00

34

İGF-1 (İnsulinəbənzər boy hormonu)

22 , 00

35

PLGF (plasentar boy faktoru)

38 , 00

36

Prokalsitonin (LİSA)

40 , 00

 

 

 

 

 

 

 

S ü m ü k   m e t a b o l i z m i n i n   t e s t l ə r i

 

   []

 

 

1

i PTH intakt parathormon

22 , 00

2

25 OH vitamin D (ELİSA)                                                         

40 , 00

 

O n k o m a r k e r l ə r

 

   []

 

 

 

1

BR-MA (CA15-3) süd vəzinin onkomarkeri

24 , 00

2

GI-MA (CA19-9) mədəaltı vəzinin onkomarkeri

24 , 00

3

OM-MA (CA125) yumurtalıqların onkomarkeri

24 , 00

4

AFP alfa-fetoprotein

17 , 00

5

CEA karsinoembrional antigen

15 , 00

6

PSA prostatspesifik antigen

25 , 00

7

Free PSA PSA-nın sərbəst fraksiyası

25 , 00

 

 

 

 

İ m m u n o l o j i    t e s t l ə r

 

   []

1

IgA immunoqlobulin

15 , 00

2

IgM immunoqlobulin

15 , 00

3

IgG immunoqlobulin G

15 , 00

4

IgE immunoqlobulin

18 , 00

 

 

 

A l l e r g i y a   t e s t l ə r i 

    []

 

 

1

Total IgE ümumi IgE

18 , 00

2

Allerqotest IgE tənəffüs paneli (10 tənəffüs allergeni) (ELİSA)

85 , 00

3

Allerqotest IgE qida paneli (10 qida allergeni) ( ELİSA)

 

 

 

 

    

                  A u t o i m m u n   x ə s t ə l i k l ə r i n   d i a q n o s t i k a s ı 

 

   []

1

Anti - ssDNA təkspirallı DNT-ya qarşı anticisimlər

21 , 00

2

Anti - dsDNA ikispirallı DNT-ya qarşı anticisimlərN - Screen (RNP IgG, IgM, IgA) ekstraksiya olunmuş nüvə

21 , 00

3

antigenlərinə qarşı anticisimlər

18 , 00

4

Cardiolipin IgG fosfolipidlərə qarşı anticisimlər (IgG)

17 , 00

5

Cardiolipin IgM fosfolipidlərə qarşı anticisimlər (IgM)

17 , 00

6

N screen antinuklear anticisimlər

18 , 00

7

Anti-TG Ab tireoqlobulinə qarşı anticisimlər

24 , 00

8

Anti-TPO Ab tireoid peroksidazaya qarşı anticisimlər

24 , 00

9

Revmatoid faktor (lateks - aqqlütinasiya üsulu)

5 , 00

10

S - antispermal anticisimlər qanda

16 , 00

11

L - hüceyrələr

24 , 00

12

Lupus test

10 , 00

13

Anti-CCP -siklik sitrulin peptidinə qarşı anticisimlər

40 , 00

14

AMH (Anti Müller hormonu)

55 , 00

15

P ANCA (anti MPO)- mieloperoksidazaya qarşı anticisimlər

17 , 00

16

AFS İgM - antifosfosfolipid anticisimlər

15 , 00

17

AFS İgG - antifosfosfolipid anticisimlər

15 , 00

 

 

 

 

Kardioloji testlər  ("TRİAGE METER PRO"  ALERE San

Diego Inc. (ABŞ)

    []

1

Troponin I  (kart-test)

15 , 00

2

Homosistein

70 , 00

3

Natrium uretik hormon (N-pro-BNP)                           

50 , 00

4

CK-MB-Troponin-Mioglobin

60 , 00

 

F a r m a k o l o j i   p r e p a r a t l a r   və  n a r k o t i k   m a d d ə l ə r

     []

1

11 növ preparat və narkotik maddə (amphetamine, methylenedioxymethamphetamine, methdon, cocaine,

32 , 00

 phencyclidine, benzodiazepines, tricyclic antidepressants, barbiturates, morphine, marixuana, tramadol)

sidikdə

2

5 növ preparat və narkotik maddə (methamphetamine, morphine, marixuana, metadon, tricyclic antidepressants) sidikdə

25 , 00

3

Siklosporin

36 , 00

4

Valproatlar (Depakin, Valproin, Convulex) qanda ("IMMULITE 1000 " Siemens )

15 , 00

5

TAKROLİMUS (PROGRAF)

50 , 00

6

SİROLİMUS (RAPAMUN)

50 , 00

 

 

 

 

  I n f e k s i y a l a r             

    []

1

Anti-HAV IgM                                                        

30 , 00

2

Anti-HAV Total (IgM+IgG)                                

30 , 00

3

HBsAg (ELISA)                                                                     

18 , 00

4

HBsAg (kart-test)

10 , 00

5

Anti-HBsAg (ELISA)  

17 , 00

6

Anti-HBcTotal (IgM+IgG) (kart-test)                                                 

15 , 00

7

Anti-HBcIgM (ELISA)                                                            

26 , 00

8

Anti-HBe  (ELISA)

17 , 00

9

Anti-HB  (kart-test)

10 , 00

10

HBg  (ELISA)

20 , 00

11

HBg  (kart-test)

10 , 00

12

Anti HCV (total) (kart-test)                                                            

10 , 00

13

Anti HCV IgM (ELISA)                                                                     

15 , 00

14

Toksoplazma Ig ("IMMULITE 1000" Siemens)

17 , 00

15

Toksoplazma IgG ("IMMULITE 1000" Siemens)

17 , 00

16

Herpes Simpleks I  Ig (ELISA)

15 , 00

17

Herpes Simpleks I  IgG ("IMMULITE 1000" Siemens)

17 , 00

18

Herpes Simpleks II  Ig (ELISA)

15 , 00

19

Herpes Simpleks II  IgG ("IMMULITE 1000" Siemens)

17 , 00

20

Sitomeqalovirus Ig ("IMMULITE 1000" Siemens)

18 , 00

21

Sitomeqalovirus IgG ("IMMULITE 1000" Siemens)

18 , 00

22

Xlamidiya IgM (ELISA)

15 , 00

23

Xlamidiya IgG (ELISA)

15 , 00

24

Listerioz IgG  (ELISA)                                                                       

15 , 00

25

Mikoplazma hominis Ig zərdabda (ELISA)

15 , 00

26

Mikoplazma hominis IgG zərdabda (ELISA)

15 , 00

27

Ureoplazma urealyticum IgG  (ELISA)                                              

                15 , 00

28

Sifilis IgM + IgG (kart-test)

10 , 00

29

Rubella Ig  (ELISA)

17 , 00

30

Rubella IgG (ELISA)

17 , 00

31

Brusella IgM (ELISA)

15 , 00

32

Brusella IgG (ELISA)

15 , 00

33

Brusella  (lateks - aqqlütinasiya)

10 , 00

34

Salmonella: paratyphi , B, typhi (, H) (Vidal reaksiyası)

10 , 00

35

Streptokokk A-antigen testi (express-test)

5 , 00

36

Exinkokk Ig (ELISA)                                                                      

15 , 00

37

Exinkokk IgG (ELISA)                                                                       

15 , 00

38

EBV VCA IgM (Epşteyn-Barr virusu) (ELISA)                                 

15 , 00

39

EBV VCA IgG (Epşteyn-Barr virusu) (ELISA)                                  

15 , 00

40

Lyamblia IgM (ELISA)                                                                       

15 , 00

41

Lyamblia IgG (ELISA)                                                                       

                15 , 00

42

Anti- Trichinella  spiralis   IgG                                                           

15 , 00

43

Anti- Toxocara canis IgG                                                                    

15 , 00

44

Askarida (Ascaris lumbricoides) IgG zərdabda (ELISA)                   

15 , 00

45

Mikobakteriya IgG  (ELISA)

15 , 00

46

Mikobakteriya IgM  (ELISA)

15 , 00

47

Mikobakteriya IgG+IgM (kart-test)

15 , 00

48

Opistorxoz IgG (ELISA)                                                                     

15 , 00

49

Helikobakter pilori Ig (ELISA)

15 , 00

50

Helikobakter pilori  IgG ("IMMULITE 1000" Siemens)

18 , 00

51

Helikobakter pilori antigen nəcisdə (kart-test)

15 , 00

52

Malyariya ("qalın damla" üsulu)

10 , 00

53

Malyariya (Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum) (kart-test)  

10 , 00

 

54

Xelik-test  -  Helicobacter  Pylori  (nəfəs testi)

35 , 00

 

 

 

 

I n f e k s i y a l a r   y a x m a d a   Mikroskop "Leyca DM 1000" Germany                         (İmmunoflurstensiya üsulu )  

   [] 

1

Herpes simpleks yaxmada (IFR)

15 , 00

2

Sitomeqalovirus yaxmada (IFR)

15 , 00

3

Xlamidiya yaxmada (IFR)

14 , 00

4

Mikoplazma yaxmada (IFR)

12 , 00

5

Ureaplazma yaxmada (IFR)

12 , 00

6

Yaxmanın götürülməsi

6 , 00

P o l i m e r a z   Z ə n c i r v a r i  R e a k s i y a - (PZR) - "REAL TIME" rejimində hibridizasion - flürosent deteksiya üsulu ilə aparılır

 

   [] 

 

1

HCV RNT təyini Qan (plazma)

60 , 00

2

HCV RNT virusun yükü Qan (plazma)

132,00

3

HCV RNT genotipin təyini Qan (plazma)

156,00

4

HBV DNT təyini Qan (plazma)

60 , 00

5

HBV DNT virusun yükü Qan (plazma)

132,00

6

Toxoplasma gondi (qanda)

30 , 00

7

Sitomegalovirus təyini Qan (plazma)

24 , 00

8

Herpes I, II simplex - Qan (plazma)

24 , 00

9

Listeria Qan (plazma)

24 , 00

10

Mikobacterium tuberculosis Qan (plazma)

24 , 00

11

Brucella Qan (plazma)

38 , 00

12

Rubella Qan (plazma)

38 , 00

13

Sitomegalovirus yaxmada təyini

20 , 00

14

Herpes I, II simplex yaxmada təyini.                                                    Klinik material: qaşıntı materialı (uretra və servikal kanal), bəlğəm, ağız suyu, sidik (I porsiya <10ml), prostat şirəsi, sperma, beyinonurğa beyni mayesi, bioptat

20 , 00

15

Mycoplasma genitalium yaxmada təyini.                                             Klinik material: uretra və servikal kanaldan qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sinovial maye, sperma, prostat şirəsi, bioptat

20 , 00

16

Mycoplasma hominis yaxmada təyini.                                                 Klinik material: uretra və servikal kanaldan qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sinovial maye, sperma, prostat şirəsi, bioptat

20 , 00

17

Ureoplasma species yaxmada təyini.                                                   Klinik material: uretra və servikal kanaldan qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sinovial maye, sperma, prostat şirəsi, bioptat

 

20 , 00

18

Ureoplasma uralyticum/parvum yaxmada təyini.                                 Klinik material: uretra və servikal kanaldan qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sinovial maye, sperma, prostat şirəsi, bioptat

20 , 00

19

Chlamidia trachomatis yaxmada təyini.                                               Klinik material: qaşıntı materialı (uretra və servikal kanal), sidik, bəlğəm, ağız suyu, sidik (I porsiya <10ml), prostat şirəsi, sperma,

20 , 00

20

Neisseria qonorrhoeae yaxmada.                                                         

Klinik material: uretra, vaginal, servikal kanaldan ifrazat və qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sperma, prostat şirəsi

20 , 00

21

Trichomonas vaginalis (urogenital).                                                    Klinik material: uretra, vaginal, servikal kanal ifrazat, sidik (I porsiya <10ml), sperma, prostat şirəsi

 

20 , 00

22

Qardnerella vaginalis təyini.                                                               

Klinik material: uretra, vaginal, servikal kanaldan ifrazat və qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sperma, prostat şirəsi

20 , 00

23

Papillomavirus. General (onkogen) 16,31,33,35,53; 

18,39,45,59,70;  52,56,58,66                                     Klinik material:

uretra və servikal kanaldan qaşıntı material    

80 , 00

24

Papillomavirus. Skrining   56,58,59,66,70; 

16,18,31,33,35,39,45,52,53                                                    Klinik material: qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal)                   

54 , 00

25

HPV- 6,11   qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal), bioptat.

30 , 00

26

HPV- 16,18 qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal), bioptat.

24 , 00

27

HPV- 31,33 qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal), bioptat.

24 , 00

28

HPV--35,45 qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal), bioptat.

24 , 00

29

*yaxmanın götürülməsi - (kişi, qadın)

6-15

S i t l o j i  və  p a t o h i s t o l o j i  m ü a y i n ə l ə r

 []

 

 

 

1

"Cytoguge 2" aparatı ilə sitoloji möayinələr (hər biri):(Qanın yaxması; bronxlardan aspirat mayesi; likvor; sümükdən

28 , 00

punktat; limfa vəzilərindən punktat; qadın cinsi yollarının aspiratı;

spermatogen aspirat)

2

Qadın cinsi yolundan qaşıntının patohistoloji müayinəsi

40 , 00

3

*materialın götürülməsi

15 , 00

4

Bioptatların patohistoloji müayinəsi

34 , 00

5

Əməliyyat materiallarının patohistoloji müayinəsi

34 , 00

T i b b i-g e n e t i k   m ü a y i n ə l ə r

 []

 

1

( kariotiplənmə) (hər biri ):

120,00

(Daun sindromu; Edvards sindromu; Şereşevski - Terner sindromu;

polisomiya; Qonadların tam disgeneziyası; Qonadların qarışıq

sindromu; Kişi hermafroditizmi; Qadın hermafroditizmi; Həqiqi

Orbeli sindromu; Volf - Xirşxorn sindromu)                                      

2

Abort materialının xromosom müayinəsi (kariotiplənmə):

90 , 00

*-İnkişaf etməyən hamiləlik halında

*- Özbaşına düşük halında

3

Döl hüceyrələrinin xromosom müayinəsi (CVS) (kariotiplənmə):

90 , 00

 

*- Bütün xromosom patologiyası hallarında

4

Hemolitik anemiyalar: (İzoelektrofokuslaşdırma üsulu

"MULTİFOR 2117" Amerşam, US)

 

a

α-Talassemiya                                                       

25 , 00

b

ß-Talassemiya                                                           

25 , 00

c

α-1-Antitripsin                                                             

60 , 00

d

Oraqvari anemiya                                                    

25 , 00

Anormal hemoqlobin (HbC, HbD, HbE və s. )               

25 , 00

5

Q-6-FD defisiti (Beutler və Baluda üsulu)

30 , 00

6

Prenatal müayinələr:

 

inkişafı haqqında məlumat verən test)                                                

80 , 00

b

PRISKA üçlü test (hamiləliyin ilkin dövründə dölün qüsurlu

inkişafı haqqında məlumat verən test)  Maddələr mübadiləsi xəstəlikləri (hər bir qanda) (Nazik təbəqəli

84 , 00

7

xromatoqrafiya):(Amin turşuları; Karbohidratlar; Lipidlər; Vitaminlər;

80 , 00

Fenilketonuriya; Tirozinoz; Histidinemiya; Alkaptonuriya; Qalaktozemiya; Fruktozemiya;

Qlükozuriya; Leysinoz; Homosistinuriya; Metioninin adsorbsiyası pozulması; Piroüzüm

asidemiyası)

8

Sidikdə fenilketonuriyanın təyini

50 , 00

H e m o d i a l i z

 []

1

Hemodializ (1 seans)

80 , 00

xəstənin dializator komplekti ilə

72-75

2

Hemodializ kateterinin qoyulması (müvəqqəti)

 

böyüklər üçün 130

uşaqlar üçün ≤ 14 yaş

 250 

3

Səyyar

 

kateterizasiya - iş vaxtı, məsafə ≤ 10 km 240-260

 hemodializ - iş vaxtı, məsafə ≤ 10 km

240-260

kateterizasiya, hemodializ - işdən kənar vaxtı və məsafədən asılı dəyişir

 

4

5

6

Permanent (qalıcı) kateterin qoyulması 400,00
plazmaferez (1 seans) 100,00

Səyyar plazmaferez (1 seans) - iş vaxtı, məsafə ≤ 10 km

240,00

Səyyar plazmaferez (1 seans) - işdən kənar vaxtı və məsafədən asılı

dəyişir

 

7

Plazmaferez yüksək keçiricili filtr

400,00

8

Plazmaferez yüksək keçiricili filtr (səyyar) - iş vaxtı, məsafə ≤ 10

km

440,00

Plazmaferez yüksək keçiricili filtr (səyyar) - işdən kənar vaxtı və məsafədən asılı dəyişir

 

9

Qanın ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması

20 , 00

10

Qanın ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması (səyyar) - iş vaxtı, məsafə ≤ 10 km

60 , 00

Qanın ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması (səyyar) - işdən kənar vaxtı və məsafədən asılı dəyişir

 

11

İzolə olunmuş ultrafiltrasiya

70 , 00

12

Sidik kisəsinin kateterizasiyası

10 , 00

Tikişin bərpası, sarının dəyişdirilməsi, kateterin bərpası

10 , 00

13

Permanent (qalıcı) kateterin yuyulması

20 , 00

14

Permanent (qalıcı) kateterin bərpası

20 , 00

P o l i k l i n i k a

 []

 

 

 

1

Konsultant (mütəxəssis)

25-75

Manipulyasiyalar

  []

 

 

 

1

Qulaq kiri tıxacın xaric edilməsi (1 və ya hər 2-si)

10-20

2

Xarici qulaq keçəcəyindən yad cismin çıxarılması

20-30

3

Xarici qulaq keçəcəyinin furunkulun açılması

30 , 00

4

Burun boşluğunun yuyulması

30 , 00

5

Burun boşluğundan yad cismin çıxarılması

35 , 00

6

Tibb bacısının evə çağırılması (şəhəriçi)

 

7

Tibb bacısının evə çağırılması  (şəhərkənarı)

 

8

Tibb bacısının evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

 

 

 

 

 

Terapiya

 []

 

 

 

1

Terapevtin konsultasiyası

25 , 00

2

Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)

15 , 00

3

Terapevtin evə çağırılması (şəhəriçi)

 

4

Terapevtin evə çağırılması  (şəhərkənarı)

 

5

Terapevtin evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

 

 

Kardiologiya

 []

1

Kardioloqun konsultasiyası

25 , 00

2

Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)

15 , 00

3

EKQ

12 , 00

4

ExoKQ

30 , 00

5

Kardioloqun evə çağırılması (şəhəriçi)

 

6

Kardioloqun evə çağırılması  (şəhərkənarı)

 

7

Kardioloqun evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

 

 

Nefrologiya

 []

1

Nefroloqun konsultasiyası

25 , 00

2

Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)

15 , 00

3

Nefroloqun evə çağırılması (şəhəriçi)

 

4

Nefroloqun evə çağırılması  (şəhərkənarı)

 

5

Nefroloqun evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

 

 

Pediatriya

 [] 

3

Pediatrın konsultasiyası

25 , 00

4

Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)

15 , 00

5

Pediatrın evə çağırılması (şəhəriçi)

 

6

Pediatrın evə çağırılması  (şəhərkənarı)

 

7

Pediatrın evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

 

 

Dermatologiya

 []

1

Dermatoloqun konsultasiyası

25 , 00

2

Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)

15 , 00

3

Xroniki uretritin müalicəsi

90 , 00

4

Kəskin uretritin müalicəsi

60 , 00

5

Prostatın müalicəsi

300,00

6

Prostat şirəsinin götürülməsi

8 , 00

7

Prostatın masajı

10-15

8

Elektrokoaqulyasiya    (kondiloma, ziyil, dəri çıxıntıları, pappiloma)                                    

High Frequency Elektrosurgikal Unit Model EB 03-Heal Force (Çin)

 

25-90

9

Dermatoloqun evə çağırılması (şəhəriçi)

 

10

Dermatoloqun evə çağırılması  (şəhərkənarı)

 

11

Dermatoloqun evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

 

 

Ginekoloqiya

 []

1

Ginekoloqun konsultasiyası

25 , 00

2

Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)

15 , 00

3

Xroniki kolpitin müalicəsi (1 seans)

10 , 00

5

Ginekoloji hidrotubasiya diaqnostik

80 , 00

6

Ginekoloji hidrotubasiya müalicəvi (bir seans)

20 , 00

7

Ginekoloji masaj

15 , 00

8

Uşağlıq daxili spiralın qoyulması

50 , 00

9

Uşağlıq daxili spiralın çıxarılması

20 , 00

10

Uşaqlıq boynu eroziyasının diatermokoaqulyasiyası

50 , 00

11

Uşaqlıq boynu eroziyasının solkovaqin ilə yandırılması (1 seans, dərman xəstədən)

30-50

12

Kondilomanın yandırılması (konservativ yolla)

50 , 00

13

Uşaqlıq yolunun sanasiyası

10 , 00

14

Xroniki metro endometritin müalicəsi

200,00

15

Mastopatiyanın  müalicəsi

150,00

16

Kolposkopiya

30 , 00

17

Ginekoloqun evə çağırılması (şəhəriçi)

 

18

Ginekoloqun evə çağırılması  (şəhərkənarı)

 

19

Ginekoloqun evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

 

USM

[]

1

Ümumi baxış (qadın-abdomen, ginekoloji, böyrəklər)

55-63

2

Ümumi baxış (kişi abdomen, uroloji)

45 , 00

3

Qalxanvari vəzin USM

20 , 00

4

Qalxanvari vəzin doppleroqrafiyası

40 , 00

5

Abdomen (qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq)

25 , 00

6

Abdomenal doppleroqrafiya

40 , 00

7

Qaraciyər, öd kisəsi

16 , 00

8

Mədəaltı vəzi

16 , 00

9

Dalaq

16 , 00

10

Uroloji paket (böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəz)

25 , 00

11

Böyrəküstü vəzi

12 , 00

12

Böyrəklər

16 , 00

13

Böyrəklərin doppleroqrafiyası

40 , 00

14

Sidik kisəsi

16 , 00

15

Prostat vəzi-transabdominal

18 , 00

16

Skrotal USM

30 , 00

17

Skrotal doppleroqrafiya

40 , 00

18

Ginekoloji (transabdominal) USM

22 , 00

19

Ginekoloji (transvaginal) USM

30 , 00

20

Follikulometriya (transabdominal)

10 , 00

21

Follikulometriya (transvaginal)

15 , 00

22

Hamiləliyin təyini

10 , 00

23

Hamiləlik (I, II, III trimester)

30 , 00

24

Hamiləlik +4D

36 , 00

25

Hamiləlik doppleroqrafiyası

40 , 00

26

Döldə cerebro-plasentar indeksin yoxlanılması (hipoksiya, kəllədaxili təzyiqin yoxlanılması)

60 , 00

27

Yuxu arteriyaları, fəqərə, körpücükaltı arteriyaların doppleroqrafiyası

30 , 00

28

Süd vəzilərəri

25 , 00

29

Süd vəzisinin doppleroqrafiyası

40 , 00

30

Transkranial doppler (baş arteriyaların doppleroqrafiyası)

60 , 00

31

Yumşaq toxuma

22 , 00

32

Limfa düyünləri (bir nahiyə)

20 , 00

33

Tüpürcək vəziləri

22 , 00

34

Yuxarı ətraf arteriyaların doppleroqrafiyası (bir əl)

40 , 00

35

Yuxarı ətraf arteriyaların doppleroqrafiyası (iki əl)

60 , 00

36

Yuxarı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (bir əl)

40 , 00

37

Yuxarı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (iki əl)

60 , 00

38

Aşağı ətraf arteriyaların doppleroqrafiyası (bir ayaq)

40 , 00

39

Aşağı ətraf arteriyaların doppleroqrafiyası (iki ayaq)

60 , 00

40

Aşağı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (bir ayaq)

40 , 00

41

Aşağı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (iki ayaq)

60 , 00

42

Kiçik çanaq üzvlərinin doppleroqrafiyası

40 , 00

43

Neyrosonoqrafiya

20 , 00

44

Timus vəzisi

20 , 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100 Rambler's Top100