Şərhlər

Qiymətlər

Yuxarı

Kliniki müayinələr

1- Qanın ümumi analizi: ("SYSMEX XT - 2000i" YAPONYA) HGB, WBC, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDWCV, PLT, P-LCR, PCT, MPV, PDW, WBC – NE, MO, LY, EO,15.00 AZN

2- BA, RET, IRF, LFR, MFR, HFR, ECS,("SYSMEX XT - 2000i" YAPONYA) Qanın ümumi analizi: (HGB, WBC, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDWCV, PLT, P-LCR, PCT, MPV, PDW, WBC – NE, MO, LY, EO, BA, RET, IRF, LFR, MFR, HFR, itd ECS və qan yaxmasının mikroskopiyası (leykoformula) (blast hüceyrələr, promielositlər, mielositlər, metamielositlər, çubuqnüvəli, seqmentnüvəli, eozinofil, bazofil, limfosit, monosit)16.00 AZN

3- Qan yaxmasının mikroskopiyası (leykoformula-blast hüceyrələr, promielositlər, mielositlər, metamielositlər, çubuqnüvəli, seqmentnüvəli, eozinofil, bazofil, limfosit, monosit)6.00 AZN

4- Hemoqlobin, Leykosit, EÇS (eritrositlərin çökmə sürəti) 12.00 AZN

5- Retikulositlər 12.00 AZN

6- Trombositlər 8.00 AZN

7- Hemoqlobin 6.00 AZN

8- Leykosit 7.00 AZN

9- EÇS (eritrositlərin çökmə sürəti) 6.00 AZN

10- Sidiyin ümumi analizi: "Aution ТМ "  -  Eleven - sidik analizatoru, АЕ-40-20, Yaponiya ARKRAY - son model. Sidiyin fiziki xassələri (miqdarı, rəngi, şəffaflığı, xüsusi çəkisi), sidiyin biokimyası (şəkər, zülal, bilirubin, urobilinogen, PH, qan, ketonlar, nitritlər), sidiyin mikroskopiyası (leykositlər, epiteli, eritrositlər-dəyişilmiş,10.00 AZN

11- dəyişilməmiş; silindrlər-hialin, danəli, eritrositar, mumvari, Sidiyin iki stəkan sınağı 15.00 AZN

12- Sidiyin üç stəkan sınağı 17.00 AZN

13- Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi 10.00 AZN

14- Zimnitski sınağı10.00 AZN

15- Nəcisin ümumi analizi (qurd yumurtalarının təyini ilə)10.00 AZN

16- Nəcisdə gizli qanın təyini (İmmunoxromatoqrafiya üsulu)12.00 AZN

17- Perianal sırıntı (Enterobius vermicularis təyini)6.00 AZN

18- Lyambliya (Giardia lamblia) nəcisdə (еxpress-test)25.00 AZN

19- Nəcisdə yodofloranın təyini5.00 AZN

20- Bəlğəmin ümumi analizi10.00 AZN

21- Vərəm mikrobakteriyaların təyini: bəlğəmdə, sidikdə, urogential yaxmada, likvorda, plevral və digər fiziol, mayelərdə 15.00 AZN

22- - yaxmada (götürülməsi ilə) 21.00 AZN

23- Onurğa beyin mayesinin müayinəsi18.00 AZN

24- Spermoqramma (Vitalit, Pellet, retrograd eyakulyasiya testi)15.00 AZN

25- Prostat şirəsinin müayinəsi10.00 AZN

26- *prostat şirəsinin götürülməsi8.00 AZN

27- Urogenital yaxmanın mikroskopiyası (kişi, qadın)10.00 AZN

28- *Yaxma üçün materialın götürülməsi (kişi, qadın)6.00 AZN

29- Nativ yaxmanın mikroskopiyası10.00 AZN

30- *Nativ yaxmanın götürülməsi6.00 AZN

31- "Qıjı" simptomunun təyini10.00 AZN

32- *Yaxma üçün materialın götürülməsi6.00 AZN

33- Şuvarski sınağı10.00 AZN

34- *Yaxma üçün materialın götürülməsi6.00 AZN

35- Kursrok – Miller sınağı (immunoloji uyğunluq) 10.00 AZN

36- *Yaxma üçün materialın götürülməsi 6.00 AZN

37- Epidermomikozalar (dərinin, dırnağın və tüklərin patogen göbələklərə qarşı müayinəsi)10.00 AZN

38- Göz möhtəviyyatında Demodeksin təyini10.00 AZN

39- Qan qrupu və rezus-faktor7.00 AZN

40- Qan qrupu uyğunluğunun təyini (Minor)5.00 AZN

41- Qan qrupu uyğunluğunun təyini (Cross Match)12.00 AZN

42- Kumbs reaksiyası15.00 AZN

43- ABO - konflikt (ABO sistemi üzrə fizioloji anticisimlərin təyini)14.00 AZN

44- PAPP-A- ikili test (hamiləliyin 10-13 həftə arasında dölün qüsurluinkişafı haqqında məlumat verən test) 80.00 AZN

45- PRİSKA – üçlü test (hamiləliyin 14-22 həftə arasında dölün qüsurlu inkişafı haqqında məlumat verən test) 84.00 AZN

46- Şəxsiyyət vərəqəsi üçün tibbi arayış (boy, gözün rənqi, qan qrupu, rezus-faktor)12.00 AZN

47-HB-EXPRESS TEST5.00 AZN

48- Kalprotektin, laktoferrin-nəcisdə təyini40.00 AZN

Yuxarı

Mikrobioloji müayinələr

1- Sidiyin əkilməsi (24 saat ərzində cavab verilir) Liofilchem® sistemi, İtaliya 35.00 AZN

2- Vaqinal və uretral yaxmanın əkilməsi (24 saat ərzində cavab verilir) Liofilchem® sistemi, İtaliya 35.00 AZN

3- *Yaxma üçün materialın götürülməsi6.00 AZN

4- Nəcisin əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik) 40.00 AZN

5- Nəcisin disbakterioza görə müayinəsi 40.00 AZN

6- Sidiyin əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik) 40.00 AZN

7- Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

8- Udlaqdan əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

9- Qırtlaqdan əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

10- Bəlğəmin əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

11- Bronxoalveolyar lavaj və ya bronxların yuyuntu sularının əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

12- Burun boşluğundan əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

13- Yara və sızanaqlardan əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

14- Göz möhtəviyyatından əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

15- Konyuktivadan yaxmanın əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

16- Neisseria gonorrhoeae əkilmədə40.00 AZN

17- *materialın götürülməsi6.00 AZN

18- Qadın urogenital traktından əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

19- *materialın götürülməsi6.00 AZN

20- Servikal selikdən əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik)40.00 AZN

21- *materialın götürülməsi6.00 AZN

22- Kişi urogenital traktından yaxmanın əkilməsi + antibiotiklərə40.00 AZN

23- *materialın götürülməsi Prostat vəzi şirəsinin əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>256.00 AZN

24- antibiotik)40.00 AZN

25- *prostat şirəsinin götürülməsi8.00 AZN

26- Ana südünün əkilməsi40.00 AZN

27- Qanın əkilməsi40.00 AZN

Yuxarı

Koaquloqramma
(Avtomat fotometriya üsulu - "HUMACLOT-DUO" GERMANY)

1- Laxtalanma vaxtı (Lee-White, Suxarev, Moravits üsulları) 5.00 AZN

2- Qanaxma vaxtı 4.00 AZN

3- Trombin vaxtı 8.00 AZN

4- Anti-Trombin III 6.00 AZN

5- Protrombin indeksi və protrombin vaxtı 8.00 AZN

6- Fibrinogen 10.00 AZN

7- Aktivləşmiş parsial tromboplastin vaxtı (APTT)10.00 AZN

8- INR (International Normalised Ratio) – Beynəlxalq Normalizə Nisbəti9.00 AZN

9- Fibrinmonomerlərin həll olan kompleksləri (FMHK)5.00 AZN

10- D-Dimer27.00 AZN

Yuxarı

Anemiya testləri

1- ТIBC – zərdabın ümumi dəmir bağlayıcı qabiliyyəti 12.00 AZN

2- Fe – dəmir10.00 AZN

3- UİBC – zərdabın latent dəmir bağlayıcı qabiliyyəti12.00 AZN

4- Hb – hemoqlobin6.00 AZN

5- Hb-Ht-RBC – hemoqlobin, hemоtokrit, eritrositlərin miqdarı12.00 AZN

6- Ferritin ("IMMULITE® 1000" Siemens)20.00 AZN

7- Transferrin 24.00 AZN

8- Eritropoetin22.00 AZN

9- Transferrinin saturasiyası10.00 AZN

10- Vitamin B1217.00 AZN

11- Fol turşusu21.00 AZN

Yuxarı

Biokimyəvi testlər
VITROS 350 Chemistry systems (quru kimiya üsulu) Johnson & Johnson Ortho Clinical Diagnostics ABŞ

1- Ümumi zülal6.00 AZN

2- Albumin6.00 AZN

3- Zülal fraksiyaları (ümumi zülal, albumin, qlobulin, А/Q)12.00 AZN

4- Sutkalıq sidikdə zülal7.00 AZN

5- Mikroalbumin (sidikdə)10.00 AZN

6- Albumin /Kreatinin nisbəti birdəfəlik sidikdə (cavabda kreatinin və mikroalbuminin göstərilir)18.00 AZN

7- Ümumi bilirubin7.00 AZN

8- Birləşmiş bilirubin7.00 AZN

9- Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst)14.00 AZN

10- Bilirubin sidikdə7.00 AZN

11- Urobilinogen sidikdə7.00 AZN

12- Aspartataminotransferaza (АSаТ)8.00 AZN

13- Alaninaminotransferaza (АLаТ)8.00 AZN

14- Qammaqlutamiltransferaza (QQТ)9.00 AZN

15- Laktatdehidrogenaza (LDH)7.00 AZN

16- Timol sınağı5.00 AZN

17- Qələvi fosfataza8.00 AZN

18- Qlükoza ekspress-test (kapilyar qanda)6.00 AZN

19- Qlükoza (vennoz qanda)7.00 AZN

20- HbA1c - qlikohemoqlobin venoz qandan (Nycocard reader II)
HbA1c - qlikohemoqlobin kapilyar qandan (Nycocard reader II) 27.00 AZN

21- express test (cavab 10 dəqiqəyə hazır olur)27.00 AZN

22- Qlükoza tolerant testi (Şəkər yüklənməsi) 18.00 AZN

23- Qlükoza və ketonlar sidikdə 10.00 AZN

24- Kreatinin qanda 8.00 AZN

25- Kreatinin sidikdə8.00 AZN

26- Kreatinin klirensi (Reberq-Tareyev sınağı) 18.00 AZN

27- Kreatinin klirensi (MDRD, Kokroft-Gault, Reberg-Tareyev, Shvarz- 45.00 AZN

28- Sidik cövhəri qanda və qalıq azot7.00 AZN

29- Sidik cövhəri sidikdə7.00 AZN

30- Sidik turşusu qanda7.00 AZN

31- Sidik turşusu sidikdə6.00 AZN

32- Ümumi lipidlər17.00 AZN

33- Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlərin xolesterini (HDL)9.00 AZN

34- Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin xolesterini (LDL)17.00 AZN

35- Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin xolesterini (VLDL)9.00 AZN

36- Aterogenlik indeksi15.00 AZN

37- Ümumi xolesterin9.00 AZN

38- Тriqliseridlər9.00 AZN

39- Kreatinfosfokinaza (CК) (ümumi)9.00 AZN

40- Amilaza10.00 AZN

41- Diastaza sidikdə10.00 AZN

42- Pankreatik amilaza10.00 AZN

43- Lipaza12.00 AZN

44- Na, K, Cl qanda (EasyLyte-USA) (ion selektiv üsulu)15.00 AZN

45- Na, K, Cl zərdabda, plazmada (EasyLyte-USA) (ion selektiv üsulu)15.00 AZN

46- Na, K, Cl sutkalıq sidikdə (EasyLyte-USA) (ion selektiv üsulu)15.00 AZN

47- Kalium (K)8.00 AZN

48- Kalsium (Cа)9.00 AZN

49- Natrium8.00 AZN

50- Cl (Xlor)8.00 AZN

51- Sutkalıq sidikdə kalsiumun (Cа) təyini9.00 AZN

52- 2+
İonizə olunmuş Cа11.00 AZN

53- Maqnezium qanda (Мg)7.00 AZN

54- Maqnezium sidikdə (Mg)7.00 AZN

55- Sink (Zn)15.00 AZN

56- Мis (Cu)36.00 AZN

57- Fosfor (P)6.00 AZN

58- Dəmir (Fе)9.00 AZN

59- C - reaktiv zülal (miqdari təyini)(VİTROS)11.00 AZN

60- Antistreptolizin - О (lateks - aqqlütinasiya üsulu)6.00 AZN

61- C - reaktiv zülal (lateks - aqqlütinasiya üsulu)6.00 AZN

62- Revmatoid faktor (lateks - aqqlütinasiya üsulu)6.00 AZN

Yuxarı

Diabet testləri

1- İnsulin22.00 AZN

2- C - peptid qanda25.00 AZN

3- C - peptid sidikdə25.00 AZN

4- HbA1c – qlikohemoqlobin venoz qandan (Nycocard reader II)25.00 AZN

5- Qlükoza tolerant testi (Şəkər yüklənməsi) 15.00 AZN

6- HbA1c– qlikohemoqlobin (kapilyar qandan-express test cavab 1027.00 AZN

Yuxarı

Hormon testləri

1- TSH – tireostimullaşdırıcı hormon15.00 AZN

2- Total T3 – triyodtironin ("IMMULITE® 1000" Siemens)20.00 AZN

3- Free Т3 – sərbəst triyodtironin 15.00 AZN

4- Total T4 – tiroksin ("IMMULITE® 1000" Siemens)20.00 AZN

5- Free Т4 – sərbəst tiroksin15.00 AZN

6- Anti -TG Ab – tireoqlobulinə qarşı anticisimlər24.00 AZN

7- Anti -TPO Ab – tiroid peroksidazaya qarşı anticisimlər24.00 AZN

8- Tireoqlobulin20.00 AZN

9- FSH – follikulstimullaşdırıcı hormon ("IMMULITE® 1000" Siemens)16.00 AZN

10- LH – lüteinləşdirici hormon ("IMMULITE® 1000" Siemens)20.00 AZN

11- Е2 – estradiol 16.00 AZN

12- Unconjugated Еstriol (E3) – sərbəst estriol 18.00 AZN

13- Total Testosteron – ümumi testosteron20.00 AZN

14- Free Testosteron – sərbəst testosteron (ELİSA)24.00 AZN

15- Proqesteron20.00 AZN

16- Prolaktin20.00 AZN

17- HCG – xorionik qonadotropin qanda18.00 AZN

18- HCG – xorionik qonadotropin sidikdə18.00 AZN

19- Free beta HCG – sərbəst beta xorionik qonadotropin qanda20.00 AZN

20- PAPP-A- zülal20.00 AZN

21- AMH-Anti Müller Hormonu55.00 AZN

22- ACTH – adrenokortikotrop hormon28.00 AZN

23- Kortizol20.00 AZN

24- DHEA-SO4 – dehidroepiandrosteronsulfat18.00 AZN

25- 17 - OHP – 17 - hidroksiproqesteron (ЕLİSA)16.00 AZN

26- HGH – somatotrop hormon15.00 AZN

27- Kalsitonin27.00 AZN

28- İGF-1 (İnsulinəbənzər boy hormonu)22.00 AZN

29- PLGF (plasentar boy faktoru)38.00 AZN

30- Prokalsitonin (ЕLİSA)40.00 AZN

Yuxarı

Sümük metabolizminin testləri

1- i PTH – intakt parathormon22.00 AZN

2- 25 OH vitamin D (ELİSA) 40.00 AZN

Yuxarı

Onkomarkerlər

1- BR-MA (CA15-3) – süd vəzinin onkomarkeri 24.00 AZN

2- GI-MA (CA19-9) – mədəaltı vəzinin onkomarkeri24.00 AZN

3- OM-MA (CA125) – yumurtalıqların onkomarkeri 24.00 AZN

4- AFP – alfa-fetoprotein 17.00 AZN

5- CEA – karsinoembrional antigen 15.00 AZN

6- PSA – prostatspesifik antigen 25.00 AZN

7- Free PSA – PSA-nın sərbəst fraksiyası25.00 AZN

Yuxarı

İmmunoloji testlər

1- IgA – immunoqlobulin А 15.00 AZN

2- IgM – immunoqlobulin М 15.00 AZN

3- IgG – immunoqlobulin G 15.00 AZN

4- IgE – immunoqlobulin Е 18.00 AZN

Yuxarı

Allergiya testləri

1- Total IgE – ümumi IgE 18.00 AZN

2- Allerqotest IgE tənəffüs paneli (10 tənəffüs allergeni) (ELİSA)85.00 AZN

3- Allerqotest IgE qida paneli (10 qida allergeni) ( ELİSA)85.00 AZN

Yuxarı

Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası

1- Anti - ssDNA – təkspirallı DNT-ya qarşı anticisimlər21.00 AZN

2- Anti - dsDNA – ikispirallı DNT-ya qarşı anticisimlərЕNА - Screen (RNP IgG, IgM, IgA)
– ekstraksiya olunmuş nüvə21.00 AZN

3- antigenlərinə qarşı anticisimlər18.00 AZN

4- Cardiolipin IgG – fosfolipidlərə qarşı anticisimlər (IgG)17.00 AZN

5- Cardiolipin IgM – fosfolipidlərə qarşı anticisimlər (IgM)17.00 AZN

6- АNА screen – antinuklear anticisimlər18.00 AZN

7- Anti-TG Ab – tireoqlobulinə qarşı anticisimlər24.00 AZN

8- Anti-TPO Ab – tireoid peroksidazaya qarşı anticisimlər24.00 AZN

9- Revmatoid faktor (lateks - aqqlütinasiya üsulu)5.00 AZN

10- АSА - antispermal anticisimlər qanda16.00 AZN

10- LЕ - hüceyrələr24.00 AZN

10- Lupus test10.00 AZN

10- Anti-CCP -siklik sitrulin peptidinə qarşı anticisimlər40.00 AZN

10- AMH (Anti Müller hormonu)55.00 AZN

10- P ANCA (anti MPO)- mieloperoksidazaya qarşı anticisimlər17.00 AZN

10- AFS İgM - antifosfosfolipid anticisimlər15.00 AZN

10- AFS İgG - antifosfosfolipid anticisimlər15.00 AZN

Yuxarı

Kardioloji testlər
("TRİAGE METER PRO" ALERE San Diego Inc. (ABŞ)

1- Troponin I (kart-test)15.00 AZN

2- Homosistein70.00 AZN

3- Natrium uretik hormon (NТ-pro-BNP)50.00 AZN

4- CK-MB-Troponin-Mioglobin 60.00 AZN

Yuxarı

Farmakoloji preparatlar və narkotik maddələr

1- 11 növ preparat və narkotik maddə (amphetamine, methylenedioxymethamphetamine, methdon, cocaine,phencyclidine, benzodiazepines, tricyclic antidepressants, barbiturates, morphine, marixuana, tramadol)sidikdə32.00 AZN

2- 5 növ preparat və narkotik maddə (methamphetamine, morphine, marixuana, metadon, tricyclic antidepressants) sidikdə25.00 AZN

3- Siklosporin36.00 AZN

4- Valproatlar (Depakin, Valproin, Convulex) qanda ("IMMULITE® 1000 " Siemens )15.00 AZN

5- TAKROLİMUS (PROGRAF)50.00 AZN

6- SİROLİMUS (RAPAMUN)50.00 AZN

Yuxarı

Infeksiyalar

1- Anti-HAV IgM30.00 AZN

2- Anti-HAV Total (IgM+IgG)30.00 AZN

3- HBsAg (ELISA)18.00 AZN

4- HBsAg (kart-test)10.00 AZN

5- Anti-HBsAg (ELISA)17.00 AZN

6- Anti-HBcTotal (IgM+IgG) (kart-test)15.00 AZN

7- Anti-HBcIgM (ELISA)26.00 AZN

8- Anti-HBe (ELISA)17.00 AZN

9- Anti-HBе (kart-test)10.00 AZN

10- HBеАg (ELISA)20.00 AZN

11- HBеАg (kart-test)10.00 AZN

12- Anti HCV (total) (kart-test)10.00 AZN

13- Anti HCV IgM (ELISA)15.00 AZN

14- Toksoplazma IgМ ("IMMULITE® 1000" Siemens)17.00 AZN

15- Toksoplazma IgG ("IMMULITE® 1000" Siemens)17.00 AZN

16- Herpes Simpleks I IgМ (ELISA)15.00 AZN

17- Herpes Simpleks I IgG ("IMMULITE® 1000" Siemens)17.00 AZN

18- Herpes Simpleks II IgМ (ELISA)15.00 AZN

19- Herpes Simpleks II IgG ("IMMULITE® 1000" Siemens)17.00 AZN

20- Sitomeqalovirus IgМ ("IMMULITE® 1000" Siemens)18.00 AZN

21- Sitomeqalovirus IgG ("IMMULITE® 1000" Siemens)18.00 AZN

22- Xlamidiya IgM (ELISA)15.00 AZN

23- Xlamidiya IgG (ELISA)15.00 AZN

24- Listerioz IgG (ELISA)15.00 AZN

25- Mikoplazma hominis IgМ zərdabda (ELISA)15.00 AZN

26- Mikoplazma hominis IgG zərdabda (ELISA)15.00 AZN

27- Ureoplazma urealyticum IgG (ELISA)15.00 AZN

28- Sifilis IgM + IgG (kart-test)10.00 AZN

29- Rubella IgМ (ELISA)17.00 AZN

30- Rubella IgG (ELISA)17.00 AZN

31- Brusella IgM (ELISA)15.00 AZN

32- Brusella IgG (ELISA)15.00 AZN

33- Brusella (lateks - aqqlütinasiya)10.00 AZN

34- Salmonella: paratyphi А, B, typhi (О, H) (Vidal reaksiyası)10.00 AZN

35- Streptokokk A-antigen testi (express-test)5.00 AZN

36- Exinkokk IgМ (ELISA)15.00 AZN

37- Exinkokk IgG (ELISA)15.00 AZN

38- EBV VCA IgM (Epşteyn-Barr virusu) (ELISA)15.00 AZN

39- EBV VCA IgG (Epşteyn-Barr virusu) (ELISA)15.00 AZN

40- Lyamblia IgM (ELISA)15.00 AZN

41- Lyamblia IgG (ELISA)15.00 AZN

42- Anti- Trichinella spiralis IgG15.00 AZN

43- Anti- Toxocara canis IgG15.00 AZN

44- Askarida (Ascaris lumbricoides) IgG zərdabda (ELISA)15.00 AZN

45- Mikobakteriya IgG (ELISA)15.00 AZN

46- Mikobakteriya IgM (ELISA)15.00 AZN

47- Mikobakteriya IgG+IgM (kart-test)15.00 AZN

48- Opistorxoz IgG (ELISA)15.00 AZN

49- Helikobakter pilori IgМ (ELISA)15.00 AZN

50- Helikobakter pilori IgG ("IMMULITE® 1000" Siemens)18.00 AZN

51- Helikobakter pilori antigen nəcisdə (kart-test)15.00 AZN

52- Malyariya ("qalın damla" üsulu)10.00 AZN

53- Malyariya (Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum) (kart-test)10.00 AZN

54- Xelik-test - Helicobacter Pylori (nəfəs testi)35.00 AZN

Infeksiyalar yaxmada
Mikroskop "Leyca DM 1000" Germany (İmmunofluоrеstensiya üsulu )

1- Herpes simpleks yaxmada (IFR)15.00 AZN

2- Sitomeqalovirus yaxmada (IFR)15.00 AZN

3- Xlamidiya yaxmada (IFR)14.00 AZN

4- Mikoplazma yaxmada (IFR)12.00 AZN

5- Ureaplazma yaxmada (IFR)12.00 AZN

6- Yaxmanın götürülməsi6.00 AZN

Yuxarı

Polimeraz Zəncirvari Reaksiya - (PZR) - "REAL TIME" rejimində hibridizasion - flürosent deteksiya üsulu ilə aparılır

1- HCV RNT təyini Qan (plazma)60.00 AZN

2- HCV RNT virusun yükü Qan (plazma)132.00 AZN

3- HCV RNT genotipin təyini Qan (plazma)156.00 AZN

4- HBV DNT təyini Qan (plazma)60.00 AZN

5- HBV DNT virusun yükü Qan (plazma)132.00 AZN

6- Toxoplasma gondi (qanda)30.00 AZN

7- Sitomegalovirus təyini Qan (plazma)24.00 AZN

8- Herpes I, II simplex - Qan (plazma)24.00 AZN

9- Listeria Qan (plazma)24.00 AZN

10- Mikobacterium tuberculosis Qan (plazma) 24.00 AZN

11- Brucella Qan (plazma)38.00 AZN

12- Rubella Qan (plazma)38.00 AZN

13- Sitomegalovirus yaxmada təyini20.00 AZN

14- Herpes I, II simplex yaxmada təyini.
Klinik material: qaşıntı materialı (uretra və servikal kanal), bəlğəm, ağız suyu, sidik (I porsiya <10ml), prostat şirəsi, sperma, beyinonurğa beyni mayesi, bioptat20.00 AZN

15- Mycoplasma genitalium yaxmada təyini.
Klinik material: uretra və servikal kanaldan qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sinovial maye, sperma, prostat şirəsi, bioptat20.00 AZN

16- Mycoplasma hominis yaxmada təyini.
Klinik material: uretra və servikal kanaldan qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sinovial maye, sperma, prostat şirəsi, bioptat 20.00 AZN

17- Ureoplasma species yaxmada təyini.
Klinik material: uretra və servikal kanaldan qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sinovial maye, sperma, prostat şirəsi, bioptat20.00 AZN

18- Ureoplasma uralyticum/parvum yaxmada təyini.
Klinik material: uretra və servikal kanaldan qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sinovial maye, sperma, prostat şirəsi, bioptat20.00 AZN

19- Chlamidia trachomatis yaxmada təyini.
Klinik material: qaşıntı materialı (uretra və servikal kanal), sidik, bəlğəm, ağız suyu, sidik (I porsiya <10ml), prostat şirəsi, sperma,20.00 AZN

20- Neisseria qonorrhoeae yaxmada.
Klinik material: uretra, vaginal, servikal kanaldan ifrazat və qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sperma, prostat şirəsi20.00 AZN

21- Trichomonas vaginalis (urogenital).
Klinik material: uretra, vaginal, servikal kanal ifrazat, sidik (I porsiya <10ml), sperma, prostat şirəsi20.00 AZN

22- Qardnerella vaginalis təyini.
Klinik material: uretra, vaginal, servikal kanaldan ifrazat və qaşıntı material, sidik (I porsiya <10ml), sperma, prostat şirəsi20.00 AZN

23- Papillomavirus. General (onkogen) 16,31,33,35,53; 18,39,45,59,70; 52,56,58,66
Klinik material:uretra və servikal kanaldan qaşıntı material80.00 AZN

24- Papillomavirus. Skrining 56,58,59,66,70; 16,18,31,33,35,39,45,52,53
Klinik material: qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal)54.00 AZN

25- HPV- 6,11 qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal), bioptat.30.00 AZN

26- HPV- 16,18 qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal), bioptat.24.00 AZN

27- HPV- 31,33 qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal), bioptat.24.00 AZN

28- HPV--35,45 qaşıntı materialı (uretra, servikal kanal), bioptat.24.00 AZN

29- *yaxmanın götürülməsi - (kişi, qadın)6.00 -15.00 AZN

Yuxarı

Sitоloji və patohistoloji müayinələr

1- "Cytoguge 2" aparatı ilə sitoloji möayinələr (hər biri):(Qanın yaxması; bronxlardan aspirat mayesi; likvor; sümükdən punktat; limfa vəzilərindən punktat; qadın cinsi yollarının aspiratı;spermatogen aspirat)28.00 AZN

2- Qadın cinsi yolundan qaşıntının patohistoloji müayinəsi40.00 AZN

3- *materialın götürülməsi15.00 AZN

4- Bioptatların patohistoloji müayinəsi34.00 AZN

5- Əməliyyat materiallarının patohistoloji müayinəsi34.00 AZN

Yuxarı

Tibbi-genetik müayinələr

1- (kariotiplənmə) (hər biri):
(Daun sindromu; Edvards sindromu; Şereşevski - Terner sindromu; polisomiya; Qonadların tam disgeneziyası; Qonadların qarışıq sindromu; Kişi hermafroditizmi; Qadın hermafroditizmi; Həqiqi Orbeli sindromu; Volf - Xirşxorn sindromu)120.00 AZN

2- Abort materialının xromosom müayinəsi (kariotiplənmə):
*-İnkişaf etməyən hamiləlik halında
*- Özbaşına düşük halında90.00 AZN

3- Döl hüceyrələrinin xromosom müayinəsi (CVS) (kariotiplənmə):
*- Bütün xromosom patologiyası hallarında 90.00 AZN

4- Hemolitik anemiyalar: (İzoelektrofokuslaşdırma üsulu "MULTİFOR 2117" Amerşam, USА)

a- α-Talassemiya25.00 AZN

b- ß-Talassemiya25.00 AZN

c- α-1-Antitripsin60.00 AZN

d- Oraqvari anemiya25.00 AZN

e- Anormal hemoqlobin (HbC, HbD, HbE və s. )25.00 AZN

5- Q-6-FD defisiti (Beutler və Baluda üsulu)30.00 AZN

6- Prenatal müayinələr:

a- inkişafı haqqında məlumat verən test)80.00 AZN

b- PRISKA – üçlü test (hamiləliyin ilkin dövründə dölün qüsurlu inkişafı haqqında məlumat verən test) Maddələr mübadiləsi xəstəlikləri (hər bir qanda) (Nazik təbəqəli 84.00 AZN

7- xromatoqrafiya): (Amin turşuları; Karbohidratlar; Lipidlər; Vitaminlər;
Fenilketonuriya; Tirozinoz; Histidinemiya; Alkaptonuriya; Qalaktozemiya; Fruktozemiya;
Qlükozuriya; Leysinoz; Homosistinuriya; Metioninin adsorbsiyası pozulması; Piroüzüm
asidemiyası)80.00 AZN

8- Sidikdə fenilketonuriyanın təyini50.00 AZN

Yuxarı

Hemodializ

1- Hemodializ (1 seans)80.00 AZN
xəstənin dializator komplekti ilə72.00 - 75.00 AZN

2- Hemodializ kateterinin qoyulması (müvəqqəti)
böyüklər üçün130.00 AZN
uşaqlar üçün ≤ 14 yaş 250.00 AZN

3- Səyyar
kateterizasiya - iş vaxtı, məsafə ≤ 10 km240.00 - 260.00 AZN
hemodializ - iş vaxtı, məsafə ≤ 10 km240.00 - 260.00 AZN
kateterizasiya, hemodializ - işdən kənar vaxtı və məsafədən asılı dəyişir

4- Permanent (qalıcı) kateterin qoyulması400.00 AZN
plazmaferez (1 seans)100.00 AZN

5- Səyyar plazmaferez (1 seans) - iş vaxtı, məsafə ≤ 10 km240.00 AZN

6- Səyyar plazmaferez (1 seans) - işdən kənar vaxtı və məsafədən asılı dəyişir

7- Plazmaferez yüksək keçiricili filtr400.00 AZN

8- Plazmaferez yüksək keçiricili filtr (səyyar) - iş vaxtı, məsafə ≤ 10 km440.00 AZN
Plazmaferez yüksək keçiricili filtr (səyyar) - işdən kənar vaxtı və məsafədən asılı dəyişir

9- Qanın ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması20.00 AZN

10- Qanın ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması (səyyar) - iş vaxtı, məsafə ≤ 10 km10.00 AZN
Qanın ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması (səyyar) - işdən kənar vaxtı və məsafədən asılı dəyişir

11- İzolə olunmuş ultrafiltrasiya70.00 AZN

12- Sidik kisəsinin kateterizasiyası10.00 AZN
Tikişin bərpası, sarının dəyişdirilməsi, kateterin bərpası10.00 AZN

13- Permanent (qalıcı) kateterin yuyulması20.00 AZN

14- Permanent (qalıcı) kateterin bərpası20.00 AZN

Yuxarı

Poliklinika

1- Konsultant (mütəxəssis)25.00 - 75.00 AZN

Yuxarı

Manipulyasiyalar

1- Qulaq kiri tıxacın xaric edilməsi (1 və ya hər 2-si)10.00 - 20.00 AZN

2- Xarici qulaq keçəcəyindən yad cismin çıxarılması20.00 - 30.00 AZN

3- Xarici qulaq keçəcəyinin furunkulun açılması30.00 AZN

4- Burun boşluğunun yuyulması30.00 AZN

5- Burun boşluğundan yad cismin çıxarılması35.00 AZN

6- Tibb bacısının evə çağırılması (şəhəriçi)

7- Tibb bacısının evə çağırılması (şəhərkənarı)

8- Tibb bacısının evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

Yuxarı

Terapiya

1- Terapevtin konsultasiyası25.00 AZN

2- Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)15.00 AZN

3- Terapevtin evə çağırılması (şəhəriçi)

4- Terapevtin evə çağırılması (şəhərkənarı)

5- Terapevtin evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

Yuxarı

Kardiologiya

1- Kardioloqun konsultasiyası25.00 AZN

2- Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində) 15.00 AZN

3- EKQ12.00 AZN

4- ExoKQ30.00 AZN

5- Kardioloqun evə çağırılması (şəhəriçi)

6- Kardioloqun evə çağırılması (şəhərkənarı)>

7- Kardioloqun evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

Yuxarı

Nefrologiya

1- Nefroloqun konsultasiyası25.00 AZN

2- Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)15.00 AZN

3- Nefroloqun evə çağırılması (şəhəriçi)

4- Nefroloqun evə çağırılması (şəhərkənarı)

5- Nefroloqun evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

Yuxarı

Pediatriya

1- Pediatrın konsultasiyası25.00 AZN

2- Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)15.00 AZN

3- Pediatrın evə çağırılması (şəhəriçi)

4- Pediatrın evə çağırılması (şəhərkənarı)

5- Pediatrın evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

Yuxarı

Dermatologiya

1- Dermatoloqun konsultasiyası25.00 AZN

2- Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)15.00 AZN

1- Xroniki uretritin müalicəsi90.00 AZN

2- Kəskin uretritin müalicəsi60.00 AZN

3- Prostatın müalicəsi300.00 AZN

4- Prostat şirəsinin götürülməsi8.00 AZN

5- Prostatın masajı10.00 - 15.00 AZN

6- Elektrokoaqulyasiya (kondiloma, ziyil, dəri çıxıntıları, pappiloma)
High Frequency Elektrosurgikal Unit Model EB 03-Heal Force (Çin)25.00 - 90.00 AZN

3- Dermatoloqun evə çağırılması (şəhəriçi)

4- Dermatoloqun evə çağırılması (şəhərkənarı)

5- Dermatoloqun evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

Yuxarı

Ginekoloqiya

1- Ginekoloqun konsultasiyası25.00 AZN

2- Təkrar konsultasiya (1 ay ərzində)15.00 AZN

3- Xroniki kolpitin müalicəsi (1 seans)10.00 AZN

4- Ginekoloji hidrotubasiya – diaqnostik80.00 AZN

5- Ginekoloji hidrotubasiya – müalicəvi (bir seans)20.00 AZN

6- Ginekoloji masaj15.00 AZN

7- Uşağlıq daxili spiralın qoyulması50.00 AZN

8- Uşağlıq daxili spiralın çıxarılması20.00 AZN

9- Uşaqlıq boynu eroziyasının diatermokoaqulyasiyası50.00 AZN

10- Uşaqlıq boynu eroziyasının solkovaqin ilə yandırılması (1 seans, dərman xəstədən)30.00 - 50.00 AZN

11- Kondilomanın yandırılması (konservativ yolla)50.00 AZN

12- Uşaqlıq yolunun sanasiyası10.00 AZN

13- Xroniki metro endometritin müalicəsi200.00 AZN

14- Mastopatiyanın müalicəsi150.00 AZN

15- Kolposkopiya/30.00 AZN

16- Ginekoloqun evə çağırılması (şəhəriçi)

17- Ginekoloqun evə çağırılması (şəhərkənarı)

18- Ginekoloqun evə çağırılması işdən kənar vaxt (əlavə)

Yuxarı

USM

1- Ümumi baxış (qadın-abdomen, ginekoloji, böyrəklər)55.00 - 63.00AZN

2- Ümumi baxış (kişi abdomen, uroloji)45.00 AZN

3- Qalxanvari vəzin USM20.00 AZN

4- Qalxanvari vəzin doppleroqrafiyası40.00 AZN

5- Abdomen (qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq)25.00 AZN

6- Abdomenal doppleroqrafiya40.00 AZN

7- Qaraciyər, öd kisəsi16.00 AZN

8- Mədəaltı vəzi16.00 AZN

9- Dalaq16.00 AZN

10- Uroloji paket (böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəz)25.00 AZN

11- Böyrəküstü vəzi12.00 AZN

12- Böyrəklər16.00 AZN

13- Böyrəklərin doppleroqrafiyası40.00 AZN

14- Sidik kisəsi16.00 AZN

15- Prostat vəzi-transabdominal18.00 AZN

16- Skrotal USM30.00 AZN

17- Skrotal doppleroqrafiya40.00 AZN

18- Ginekoloji (transabdominal) USM22.00 AZN

19- Ginekoloji (transvaginal) USM30.00 AZN

20- Follikulometriya (transabdominal)10.00 AZN

21- Follikulometriya (transvaginal)15.00 AZN

22- Hamiləliyin təyini10.00 AZN

23- Hamiləlik (I, II, III trimester)30.00 AZN

24- Hamiləlik +4D36.00 AZN

25- Hamiləlik doppleroqrafiyası40.00 AZN

26- Döldə cerebro-plasentar indeksin yoxlanılması (hipoksiya, kəllədaxili təzyiqin yoxlanılması)60.00 AZN

27- Yuxu arteriyaları, fəqərə, körpücükaltı arteriyaların doppleroqrafiyası30.00 AZN

28- Süd vəzilərəri25.00 AZN

29- Süd vəzisinin doppleroqrafiyası40.00 AZN

30- Transkranial doppler (baş arteriyaların doppleroqrafiyası)60.00 AZN

31- Yumşaq toxuma22.00 AZN

32- Limfa düyünləri (bir nahiyə)20.00 AZN

33- Tüpürcək vəziləri22.00 AZN

34- Yuxarı ətraf arteriyaların doppleroqrafiyası (bir əl)40.00 AZN

35- Yuxarı ətraf arteriyaların doppleroqrafiyası (iki əl)60.00 AZN

36- Yuxarı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (bir əl)40.00 AZN

37- Yuxarı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (iki əl)60.00 AZN

38- Aşağı ətraf arteriyaların doppleroqrafiyası (bir ayaq)40.00 AZN

39- Aşağı ətraf arteriyaların doppleroqrafiyası (iki ayaq)60.00 AZN

40- Aşağı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (bir ayaq)40.00 AZN

41- Aşağı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (iki ayaq)60.00 AZN

42- Kiçik çanaq üzvlərinin doppleroqrafiyası40.00 AZN

43- Neyrosonoqrafiya20.00 AZN

44- Timus vəzisi20.00 AZN

İŞ SAATLARI

Bazar ert.
Çərşənbə axş.
Çərşənbə
Cümə axş.
Cümə
Şənbə
Bazar
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
Bağlıdır

ƏLAQƏ

(+994 70) 396 68 44 (7/24 aktivdir)
(+994 50) 220 56 12
(+994 12) 596 68 44
(+994 12) 596 68 48
Bakı şəhəri, Сəlil Məmmədquluzadə küç.3, AZ1009